O projekcie

Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji w kierunku uniwersalności

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  • Osi priorytetowej III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  • Numer i nazwa Działania: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
  • Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Numer naboru: POWR 03.04.00-IP.08-00-KPU/21
  • Okres realizacji projektu: od: 2022-01-03 do: 2023-10-27
  • Numer umowy: POWR 03.04.00-00-KP16/21-00

Ogólna wartość projektu (wydatki kwalifikowane projektu): 643 387,30 zł

Koszty bezpośrednie: 514 709,84 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 624 085,30 zł

Wkład własny: 19 302,00 zł

Koszty pośrednie: 128 677,46 zł.

Cel główny

 Podnoszenie kompetencji w kierunku uniwersalności

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Umowa numer – POWR.03.04.00-00-KP16/21-00, okres realizacji projektu: od: 2022-01-03 do: 2023-10-27.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych u co najmniej 28 pracowników kadry dydaktycznej PWSZ w Raciborzu w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego poprzez objęcie ich profesjonalnymi szkoleniami i samodzielne przeprowadzenie zajęć w tym zakresie w wymiarze min. 1 semestru w okresie do 27 października 2023 r. Projekt przewiduje również wprowadzenie zmian organizacyjnych  w PWSZ w Raciborzu poprzez wprowadzenie w programach kształcenia na 7 kierunkach studiów modułów zajęć w zakresie projektowania uniwersalnego do dnia 27października 2023 r. Będzie służył realizacji celów PO WER, celu szczegółowego wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, PO WER 2014 – 2020.

Wszystkie inicjowane i realizowane w projekcie działania przyczynią się do rozwoju kompetencji kadry PWSZ w Raciborzu i finalnie osiągniecie stanu, wdrożenia założeń projektowania uniwersalnego w treści dydaktyczne na realizowanych w PWSZ kierunkach studiów. Realizacji kształcenia studentów – nowego pokolenia obywateli otwartych na stosowanie rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co ma odpowiadać obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt w sposób bezpośredni przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych POWER.

 

Grupy docelowe

Bezpośrednią grupą docelową (GD) do której kierowane jest wsparcie w ramach projektu jest kadra dydaktyczna PWSZ w Raciborzu oraz Uczelnia, która dzięki wsparciu projektowym wprowadzi zmiany organizacyjne niezbędne dla trwałego włączenia problematyki projektowania uniwersalnego na prowadzonych kierunkach studiów. Wsparcie dla uczestników to trwałe zmiany w zakresie wiedzy, w zakresie potrzeb i ograniczeń osób z niepełnosprawnościami (OzN) oraz dostępności i świadomości środowiska życia. Wsparcie dla kadry dydaktycznej będzie realizowane w formie szkoleń, działań pilotażowych, wizyt studyjnych oraz spotkań roboczych stanowiących platformę wymiany doświadczeń i prezentację dobrych praktyk. Wsparciem zostanie objętych łącznie 35 osób GD.

 

Zadanie 1. Działania podnoszące kompetencje kadry uczelni w zakresie umiejętności dydaktycznych w obszarze projektowania uniwersalnego.

 

Zadanie 2.Pilotażowe zajęcia realizowane przez kadrę PWSZ ze studentami weryfikujące nabytą wiedzę z zakresu projektowania uniwersalnego w praktyce.

 

Zadanie 3. Wizyty studyjne we wiodących ośrodkach akademickich wdrażających problematykę projektowania uniwersalnego na prowadzonych kierunkach studiów.

Design

Otwartość

PWSZ

Nauka